Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie dotyczą wszystkich umów zawartych między klientami, a MICROBOTIC Karol Wojtylewski (MICROBOTIC). Mogą one ulec zmianie jedynie na podstawie indywidualnych pisemnych ustaleń podpisanych przez upoważnionych pracowników Klienta i MICROBOTIC. Regulamin korzystania z serwisu PCB.center i warunki współpracy z MICROBOTIC są publikowane w serwisie PCB.center, w zakładce „Regulamin”.

2. Stroną umów zawieranych z MICROBOTIC może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwana dalej Klientem.

3. Obowiązujące u Klienta warunki realizacji umów o treści odmiennej od regulaminu serwisu PCB.center nie są akceptowane przez MICROBOTIC. Jakiekolwiek dodatkowe lub odmienne warunki handlowe Klienta są wiążące dla MICROBOTIC jedynie, gdy zostały wyraźnie zaakceptowane przez Firmę MICROBOTIC Karol Wojtylewski w formie pisemnej.

4. Jeżeli Klient pozostaje w stałych stosunkach handlowych z MICROBOTIC przyjęcie przez niego warunków współpracy MICROBOTIC przy zarejestrowaniu jako użytkownik PCB.center lub przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów, chyba że w stosunku do danego zamówienia zostało zawarte z MICROBOTIC porozumienie odrębnie regulujące warunki jego realizacji. W przypadku zmiany warunków współpracy przez MICROBOTIC w trakcie współpracy handlowej przyjęcie zmienionych warunków MICROBOTIC przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych umów.

5. Wszędzie, gdzie w regulaminie i warunkach współpracy mówi się o katalogu, należy przez to rozumieć wydanie drukowane, płytę CD/DVD, dyski przenośne, stronę internetową, reklamy i informacje prasowe, ulotki, a także wszelkie inne sposoby publicznej prezentacji informacji handlowych Firmy MICROBOTIC.

6. Obowiązującymi warunkami współpracy jest polska wersja językowa. Pozostałe wersje językowe służą tylko celom informacyjnym.

7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że towary i usługi sprzedawane przez MICROBOTIC, o ile producent danego towaru nie złożył odmiennego zapewniania co do przeznaczenia towaru, nie zostały zaprojektowane i nie są przeznaczone do żadnych zastosowań, w których awaria mogłaby spowodować sytuację zagrożenia ludzkiego życia bądź zdrowia lub katastrofalną w skutkach szkodę w mieniu, a w szczególności nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie ani do ratowania lub podtrzymywania życia lub do zastosowania nuklearnego.

 

Ceny

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ceny, zawarte w katalogu, wszelkich materiałach informacyjnych, czy promocyjnych stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy natomiast nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego Polskiego.

2. Ceny zawarte w katalogu, wszelkich materiałach informacyjnych, czy promocyjnych należy traktować jako orientacyjne. Obowiązującą przy sprzedaży jest cena publikowana przez MICROBOTIC w serwisie www.pcb.center w chwili złożenia zamówienia, chyba że cena została uzgodniona pisemnie z upoważnionym pracownikiem MICROBOTIC.

3. W przypadku przedpłaty dokonanej za zakup danego towaru lub usługi obowiązującą ceną jest cena z faktury pro forma lub wyceny z jednego z kalkulatorów zamówień. Cena wskazana w wycenie przez jeden z kalkulatorów wycen i zapisana w koszyku zamówień obowiązuje wyłącznie przez 7 dni od daty utworzenia.

4. Ceny w serwisie www.pcb.center prezentowane są w walutach PLN, EUR. Prosimy zawsze sprawdzić czy cena w danej ofercie zawiera podatek VAT. Ceny nigdy nie zawierają kosztów transportu i ceł.

5. Stosownie do art. 589 Kodeksu Cywilnego Polskiego, prawo własności do towarów zostaje przeniesione na Klienta z chwilą całkowitej zapłaty ceny za towar.

 

Sposób zamawiania

1. MICROBOTIC przyjmuje zamówienia składane drogą mailową, osobiście w siedzibie MICROBOTIC i za pomocą serwisu PCB.center.

2. MICROBOTIC nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub nieczytelnego złożenia zamówienia przez Klienta, w szczególności za nieprawidłowości powodujące opóźnienie realizacji zamówienia i niedostarczenie zamówionych towarów i usług.

3. Złożenie zamówienia nie wiąże MICROBOTIC, zaś brak odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia w formie pliku w formacie PDF, wysłanego drogą mailową na adres e-mail podany przez użytkownika. W przypadku zamówienia poprzez serwis www.pcb.center potwierdzenie zamówienia wysyłane jest na adres e-mail podany przy rejestracji.

5. Istnieje możliwość składania zamówień z dostawą na określone przyszłe terminy.

 

Dostawa towaru

1. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że zostanie ustalone inaczej na podstawie odrębnej umowy między Klientem a MICROBOTIC.

2. Wysokość kosztów przesyłki jest uzależniona od wagi paczki, jej gabarytów i kraju przeznaczenia oraz wybranego przewoźnika/ spedytora.

3. Koszty transportu doliczane są do zamówienia i zostają zafakturowane przy pierwszej przesyłce zawierającej towar z danego zamówienia. Dołączenie na prośbę Klienta dodatkowo zamówionego towaru do drugiej lub kolejnych przesyłek zawierających towar z danego zamówienia powoduje, że taka przesyłka zawierająca dodatkowo zamówiony towar traktowana będzie jak nowe zamówienie i do takiej przesyłki zostaną doliczone koszty transportu. Jeśli waga paczki nie mieści się w ryczałcie dla danego kraju (lub taki ryczałt nie jest ustanowiony), koszty transportu ustala Dział Sprzedaży MICROBOTIC.

4. Terminy dostaw są terminami orientacyjnymi, chyba że Klient uzgodnił z MICROBOTIC termin dostawy na podstawie odrębnej umowy.

5. MICROBOTIC decyduje o wyborze przewoźnika/kuriera, chyba że na podstawie indywidualnych umów między Klientem a MICROBOTIC uzgodniono inaczej.

6. Odbiór towaru w siedzibie MICROBOTIC przy ul. Szkolnej 32 jest możliwy wyłącznie przy wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu.

7. Towary sprzedawane przez naszą Firmę są wysokiej jakości. Sposób ich przewożenia i pakowania zapewnia ochronę przed uszkodzeniami, zarówno mechanicznymi, jak i elektrycznymi.

 

Dostawy wewnątrzunijne

Klienci z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać europejski numer ewidencyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%. Jeżeli nie otrzymamy od Państwa takiego potwierdzonego numeru, a także potwierdzenia otrzymania towaru, będziemy zmuszeni wystawić fakturę obciążoną polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. Klient może zostać obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) w przypadku nie przedstawienia MICROBOTIC potwierdzenia ważności europejskiego numeru ewidencyjnego VAT na dzień zawarcia umowy z MICROBOTIC oraz gdy na dzień dostawy towaru numer ten nie będzie ważny.

 

Eksport

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że przepisy prawa niektórych państw oraz organizacji międzynarodowych wprowadzają ograniczenia odnośnie handlu niektórymi towarami oraz powiązaną z nimi technologią i dokumentacją z określonymi państwami, podmiotami lub osobami fizycznymi i oświadcza, że w świetle obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego nie jest pozbawiony prawa nabywania towarów oferowanych do sprzedaży przez MICROBOTIC.
Klient zobowiązuje się przestrzegać prawa, w tym przepisów celnych, eksportowych i importowych kraju, do którego ma być dostarczony towar zakupiony od MICROBOTIC oraz do uzyskania koniecznych pozwoleń lub licencji na zbycie, eksport, reeksport, import towarów z krajów ich pochodzenia, o ile obowiązujące w tych państwach przepisy nakładają obowiązek ich uzyskania, oraz przestrzegania przepisów celnych tych państw.

Klient ponadto oświadcza, że przed dokonaniem reeksportu lub innego rozporządzenia towarami zakupionymi od MICROBOTIC dokona weryfikacji odpowiednimi środkami i upewni się, że:

a) taki reeksport lub inne rozporządzenie towarami zakupionymi od MICROBOTIC nie będzie stanowiło naruszenia embarga lub innych ograniczeń w obrocie towarowym z określonymi państwami lub podmiotami obowiązujących w przepisach prawa państwa, z którego nastąpił import towarów w szczególności prawa USA – informacje o ograniczeniach w tym kraju dostępne są na stronie internetowej https://www.bis.doc.gov, lub w przepisach stanowionych przez organizacje międzynarodowe, w szczególności ONZ i Unię Europejską; 

b) towary te nie zostaną przeznaczone do wykorzystania w przemyśle zbrojeniowym lub na cele nuklearne, w sposób niezgodny z prawem międzynarodowym lub krajowym.

MICROBOTIC może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji na rzecz niektórych klientów lub do wybranych krajów, jeżeli mogłoby to narazić Firmę na naruszenie przepisów prawa międzynarodowego. W celu ustalenia czy dana transakcja sprzedaży towaru nie doprowadzi do naruszenia prawa MICROBOTIC jest uprawniona do żądania od Klienta udostępnienia wszelkich informacji odnośnie, sposobu użytkowania towaru i jego finalnego przeznaczenia oraz wskazania ostatecznego użytkownika tego towaru.

 

Dokumenty sprzedaży

1. MICROBOTIC wystawia dokument sprzedaży do każdej dokonanej transakcji. Zawsze jest to faktura VAT.

2. Faktury mogą być wystawiane między innymi w następujących walutach: PLN, EUR.

 

Sposób zapłaty

1. MICROBOTIC akceptuje płatności dokonane w następujący sposób: przelew bankowy, płatność elektroniczna.

2. Klient ma możliwość negocjowania warunków zapłaty. W celu uzgodnienia warunków płatności prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.

3. Uzyskanie odroczonego terminu płatności wymaga przesłania aktualnych dokumentów rejestracyjnych Firmy (lub innych dokumentów na żądanie) i akceptacji Działu Księgowości MICROBOTIC.

4. MICROBOTIC zastrzega sobie możliwość naliczenia ustawowych odsetek karnych za nieterminowe regulowanie należności przez Klienta.

5. MICROBOTIC zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wysyłki zamówionego towaru, jeżeli Klient zalega z płatnościami albo jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości, lub gdy MICROBOTIC poweźmie wątpliwość co do sytuacji finansowej Klienta.

6. Rozliczenie płatności za zamówione towary dokonywane za pośrednictwem serwisu PayU odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:

a) Płatności za pośrednictwem systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

b) MICROBOTIC udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu PayU.

c) Klient serwisu PCB.center, po zatwierdzeniu formularza transakcji i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu PayU, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera systemu PayU, będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera systemu PayU, będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową serwisu PayU. (W tym przypadku Klient powinien dokonać przelewu dokładnie zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego).

d) W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera systemu PayU – banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności, udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.

 

Reklamacje i gwarancja

1. Kupujący powinien niezwłocznie sprawdzić dostarczone towary i niezwłocznie zawiadomić o stwierdzonych wadach lub brakach ilościowych. Wady powinny być szczegółowo opisane, a jeżeli jest to technicznie możliwe, to powinny być podane parametry techniczne, które nie są spełnione oraz jak daleko odbiegają od parametrów docelowych. Jeżeli wady są widoczne, to powinny być załączone zdjęcia, które to dokumentują. W razie, jeżeli informacje podane przez Kupującego nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, MICROBOTIC może żądać przesłania części lub nawet całego towaru dotkniętego wadami. W razie niedopełnienia tych czynności Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

2. Wady ukryte powinny być wykryte nie później niż w ciągu 14 dni od chwili wydania towaru, a Kupujący powinien o nich zawiadomić Firmę niezwłocznie po ich wykryciu. Po tych terminach Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi.

3. MICROBOTIC obowiązany jest rozpatrzyć reklamację bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej niż w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wad lub braków ilościowych. W przypadku konieczności przeprowadzenia badań specjalistycznych poza siedzibą Firmy, termin ten ulega wydłużeniu do jednego miesiąca. W razie stwierdzenia, że reklamacja była nieuzasadniona koszty badania towaru ponosi Kupujący.

4. W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych Kupujący może żądać usunięcia wad, dostarczenia towarów wolnych od wad, uzupełnienia braków ilościowych lub obniżenia ceny. Wybór jednego z tych uprawnień należy do Kupującego, jednak w razie zgłoszenia żądania usunięcia wad lub wymiany towaru na wolny od wad MICROBOTIC ostatecznie ma prawo decyzji, czy wady usunie, czy wymieni towar na wolny od wad. Jeżeli Firma nie godzi się na wysokość obniżenia ceny według propozycji Kupującego, a strony nie dojdą do porozumienia, MICROBOTIC ma prawo usunąć wady lub wymienić towar na wolny od wad. Koszty usunięcia wad, dostarczenia towarów wolnych od wad lub uzupełnienia braków ilościowych ponosi MICROBOTIC.

5. Usunięcie wad, wymiana towaru na wolny od wad, obniżenie ceny dotyczą tylko towaru wadliwego, a nie całej partii towaru tego samego rodzaju, a także towaru dostarczonego wraz z towarem wadliwym, chyba, że nie jest możliwe oddzielenie towaru wadliwego od niewadliwego. To samo dotyczy partii towaru, który nie został jeszcze dostarczony Kupującemu.

6. Kupującemu przysługują roszczenia odszkodowawcze za szkody poniesione w związku z wadami fizycznymi lub brakami ilościowymi towaru tylko wtedy, gdy MICROBOTIC wyrządził Kupującemu szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

7. Rękojmia nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego użycia, montażu, konserwacji oraz wad spowodowanych przez naprawy dokonywane przez Kupującego lub na jego zlecenie przez osoby trzecie.

8. Zamawiane produkty w naszym serwisie są wykonywane na zamówienie Klienta i według Jego dokumentacji, dlatego nie przysługuje mozliwość zwrotu zakupionych produktów.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 38. punkt 3) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku przedmiotu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącemu zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

Nadzwyczajna zmiana stosunków

W razie nadzwyczajnej zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, a która uniemożliwia lub nadmiernie utrudnia wywiązanie się MICROBOTIC ze zobowiązania albo sprawia, że wykonanie zobowiązania groziłoby firmie rażącą stratą, MICROBOTIC może od umowy odstąpić. Przez nadzwyczajną zmianę stosunków rozumie się w szczególności klęski żywiołowe, istotnie utrudniające transport zjawiska atmosferyczne, katastrofy, strajki, zamieszki, działania wojenne, ograniczenia o charakterze administracyjnym w handlu lub w przewozie, a także niekorzystne zmiany legislacyjne.

 

Rozstrzyganie sporów

1. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów. MICROBOTIC zobowiązuje się uznawać i rozstrzygać na korzyść Kupującego wszelkie reklamacje, jeśli są one wynikiem niezawinionego błędu lub omyłki Kupującego, a pozytywne rozstrzygnięcie reklamacji nie narazi Firmy na istotną stratę.

2. W razie jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy według siedziby Firmy.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

1. MICROBOTIC nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia dostarczonych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

2. MICROBOTIC nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem użycie zakupionego od MICROBOTIC towaru.

 

Prawa autorskie

1. MICROBOTIC jest właścicielem praw autorskich do materiałów zawartych na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, opisów, tłumaczeń, formy graficznej, sposobu prezentacji.

2. Wszelkie kopiowanie materiałów informacyjnych czy technicznych znajdujących się na stronach internetowych czy w inny sposób dostarczonych przez MICROBOTIC wymaga pisemnej zgody MICROBOTIC.

3. Powyższe warunki obowiązują do momentu publikacji ich zmiany w oficjalnych materiałach handlowych oraz ofertach MICROBOTIC.